If Destined (有緣的話) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
「係時間上嘅巧合, haih sìh gaan seuhng ge háau hahp,
定抑或係緣份嘅安排, dihng yīk waahk haih yùhn fahn ge ōn pàaih,
响我最失意嘅時間認識到妳。 héung ngóh jeui sāt yi ge sìh gaan yihng sīk dóu néih.
我哋曾經有過一段好開心嘅日子。 ngóh deih chàhng gīng yáuh gwo yāt dyuhn hóu hōi sām ge yaht jí.
不過,真係好抱歉,我要走啦。 bāt gwo, jān haih hóu póuh hip, ngóh yiu jáu la.
我想我哋大家暫時分開一段時間 ngóh séung ngóh deih daaih gā jaahm sìh fān hōi yāt dyuhn sìh gaan
冷靜一下,考慮下, láahng jihng yāt hah, háau leuih hah,
究竟我哋重應唔應該再响埋一齊呢? 」 gau gíng ngóh deih juhng yīng m̀h yīng gōi joi héung màaih yāt chàih nē?”
心已傷 輕輕抹乾眼淚 sām yíh sēung  hīng hīng mut gōn ngáahn leuih
是誰訂錯對 沒法明瞭 sih sèuih ding cho deui  muht faat mìhng lìuh
戀愛中顯見幾番幼稚 lyún oi jūng hín gin géi fāan yau jih
未能會意你另有所思 meih nàhng wuih yi néih lihng yáuh só sī
再不低聲悲泣 joi bāt dāi sīng bēi yāp
哭訴命運是無奈 hūk sou mihng wahn sih mòuh noih
哪需今天多講 náh sēui gām tīn dō góng
特來故意做障礙 dahk lòih gu yi jouh jeung ngoih
幾多抑鬱 géi dō yīk wāt
幾多得失 géi dō dāk sāt
必會慢慢地流逝 bīt wuih maahn maahn deih làuh saih
請你遠去 莫回望 chíng néih yúhn heui  mohk wùih mohng
「傻啦,唔好再難過啦。 sòh lā, m̀h hóu joi nàahn gwo la.
趁住我哋大家重係年輕嘅時候 chan jyuh ngóh deih daaih gā juhng haih nìhn hēng ge sìh hauh,
我好想去外國繼續我嘅學業。 ngóh hóu séung heui ngoih gwok gai juhk ngóh ge hohk yihp.
多啲充實自己吖嘛。 dō dī chūng saht jih géi ā ma.
為咗將來, waih jó jēung lòih,
我諗我個決擇係啱㗎。 ngóh nám ngóh go kyut jaahk haih ngāam ga.
如果我哋將來真係重有緣嘅話, yùh gwó ngóh deih jēung lòih jān haih juhng yáuh yùhn ge wah,
我……」 ngóh…”
心已傷 輕輕抹乾眼淚 sām yíh sēung  hīng hīng mut gōn ngáahn leuih
是誰訂錯對 沒法明瞭 sih sèuih ding cho deui  muht faat mìhng lìuh
戀愛中顯見幾番幼稚 lyún oi jūng hín gin géi fāan yau jih
未能會意你另有所思 meih nàhng wuih yi néih lihng yáuh só sī
再不低聲悲泣 joi bāt dāi sīng bēi yāp
哭訴命運是無奈 hūk sou mihng wahn sih mòuh noih
哪需今天多講 náh sēui gām tīn dō góng
特來故意做障礙 dahk lòih gu yi jouh jeung ngoih
幾多抑鬱 géi dō yīk wāt
幾多得失 géi dō dāk sāt
必會慢慢地流逝 bīt wuih maahn maahn deih làuh saih
請你遠去 莫回望 chíng néih yúhn heui  mohk wùih mohng
再不低聲悲泣 joi bāt dāi sīng bēi yāp
哭訴命運是無奈 hūk sou mihng wahn sih mòuh noih
哪需今天多講 náh sēui gām tīn dō góng
特來故意做障礙 dahk lòih gu yi jouh jeung ngoih
幾多抑鬱 géi dō yīk wāt
幾多得失 géi dō dāk sāt
必會慢慢地流逝 bīt wuih maahn maahn deih làuh saih
請你遠去 莫回望 chíng néih yúhn heui  mohk wùih mohng
儘管遠去 莫回望 jéun gún yúhn heui  mohk wùih mohng

About This Song

Song Title 有緣的話 (yáuh yùhn dīk wah)
Meaning If destined/fated
Release
Music Raymond Wang
Lyrics Green Leaf
Arrangement Raymond Wang
Monologue Chan Siu-bo
Buy This Song iTunes