Delicate Hands (溫柔的手) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
共留住昨夜相擁的暖 guhng làuh jyuh johk yeh sēung yúng dīk nyúhn
任由夢與淚匆匆地轉 yahm yàuh muhng yúh leuih chūng chūng deih jyun
沉默裡載滿深情 chàhm mahk léuih joi múhn sām chìhng
靜悄悄雨漸停 jihng chíu chíu yúh jihm tìhng
留在這裡不必去遠 làuh joih jéh léuih bāt bīt heui yúhn
盡忘掉昨日分手的怨 jeuhn mòhng diuh johk yaht fān sáu dīk yun
任由著快樂心窩內暖 yahm yàuh jeuk faai lohk sām wō noih nyúhn
呈奉我每寸溫柔 chìhng fuhng ngóh múih chyun wān yàuh
讓你永遠逗留 yeuhng néih wíhng yúhn dauh làuh
留在這裡莫再心酸 làuh joih jéh léuih mohk joi sām syūn
我的雙手似水般軟 ngóh dīk sēung sáu chíh séui būn yúhn
盼可沖走你這些困倦 paan hó chūng jáu néih jéh sē kwan gyuhn
為你牽走每份閒愁 waih néih hīn jáu múih fahn hàahn sàuh
和緩了憤怨 洗盡疲倦 wòh wuhn líuh fáhn yun  sái jeuhn pèih gyuhn
隨時願意令你心靈溫暖 chèuih sìh yuhn yi lihng néih sām lìhng wān nyúhn
盡忘掉昨日分手的怨 jeuhn mòhng diuh johk yaht fān sáu dīk yun
任由著快樂心窩內暖 yahm yàuh jeuk faai lohk sām wō noih nyúhn
呈奉我每寸溫柔 chìhng fuhng ngóh múih chyun wān yàuh
讓你永遠逗留 yeuhng néih wíhng yúhn dauh làuh
留在這裡莫再心酸 làuh joih jéh léuih mohk joi sām syūn
我的雙手似水般軟 ngóh dīk sēung sáu chíh séui būn yúhn
盼可沖走你這些困倦 paan hó chūng jáu néih jéh sē kwan gyuhn
為你牽走每份閒愁 waih néih hīn jáu múih fahn hàahn sàuh
和緩了憤怨 洗盡疲倦 wòh wuhn líuh fáhn yun  sái jeuhn pèih gyuhn
隨時願意令你心靈溫暖 chèuih sìh yuhn yi lihng néih sām lìhng wān nyúhn

About This Song

Song Title 溫柔的手 (wān yàuh dīk sáu)
Meaning Delicate/Gentle/Tender hands
Release
Music Alvin Leong
Lyrics Poon Wai Yuen
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes