New Life (新生) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
捨不得忍痛犧牲 sé bāt dāk yán tung hēi sāng
捨不得訣別初吻 sé bāt dāk kyut biht chō máhn
我曾經苦待奇蹟 ngóh chàhng gīng fú doih kèih jīk
只怪我癡心已過份 jí gwaai ngóh chī sām yíh gwo fahn
本不該牽強開始 bún bāt gōi hīn kèuhng hōi chí
本不該繼續假設 bún bāt gōi gai juhk gá chit
我明知偏做傻子 ngóh mìhng jī pīn jouh sòh jí
得到了卻笨得很 dāk dóu líuh keuk bahn dāk hán
這晚我對海痛飲敲響鋼琴 jéh máahn ngóh deui hói tung yám hāau héung gong kàhm
似半醉架黑眼鏡掩蓋憤恨 chíh bun jeui ga hāk ngáahn géng yím koi fáhn hahn
這晚我無淚無語怒如火燒心 jéh máahn ngóh mòuh leuih mòuh yúh nouh yùh fó sīu sām
其實我忙著慶幸我掙脫厄運 kèih saht ngóh mòhng jeuk hing hahng ngóh jāng tyut āk wahn
當香檳濺上胸口 dōng hēung bān jin seuhng hūng háu
當孤單滲入空氣 dōng gū dāan sam yahp hūng hei
冷靜些享自由身 láahng jihng sē héung jih yàuh sān
講再見交低了責任 góng joi gin gāau dāi líuh jaak yahm
當灰色找到色彩 dōng fūi sīk jáau dou sīk chói
當青春發現戀愛 dōng chīng chēun faat yihn lyún oi
我曾經只為情生 ngóh chàhng gīng jí waih chìhng sāng
這教訓已值得飲 jéh gaau fan yíh jihk dāk yám
這晚我對海痛飲敲響鋼琴 jéh máahn ngóh deui hói tung yám hāau héung gong kàhm
似半醉架黑眼鏡掩蓋憤恨 chíh bun jeui ga hāk ngáahn géng yím koi fáhn hahn
這晚我無淚無語怒如火燒心 jéh máahn ngóh mòuh leuih mòuh yúh nouh yùh fó sīu sām
其實我忙著慶幸我掙脫厄運 kèih saht ngóh mòhng jeuk hing hahng ngóh jāng tyut āk wahn
這晚我對海痛飲敲響鋼琴 jéh máahn ngóh deui hói tung yám hāau héung gong kàhm
似半醉架黑眼鏡掩蓋憤恨 chíh bun jeui ga hāk ngáahn géng yím koi fáhn hahn
這晚我無淚無語怒如火燒心 jéh máahn ngóh mòuh leuih mòuh yúh nouh yùh fó sīu sām
其實我彈罷告辭便奮起轉身 kèih saht ngóh tàahn bah gou chìh bihn fáhn héi jyun sān
爽快的闊步迎新生 sóng faai dīk fut bouh yìhng sān sāng

About This Song

Song Title 新生 (sān sāng)
Meaning New life
Release
Music Lam Manyee
Lyrics Man Jeng Yat
Arrangement Lam Manyee
Buy This Song iTunes