Like Listening to Lies (愛聽謊言) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
寂寞無力垂在兩肩 jihk mohk mòuh lihk sèuih joih léuhng gīn
我似受了你的催眠 ngóh chíh sauh líuh néih dīk chēui mìhn
淚水粉飾的臉 leuih séui fán sīk dīk líhm
還好今天你看不見 wàahn hóu gām tīn néih hon bāt gin
昨日情話仍在耳邊 johk yaht chìhng wah yìhng joih yíh bīn
娓娓動聽你的謊言 méih méih duhng ting néih dīk fōng yìhn
劃上些美麗顏色 waahk seuhng sē méih laih ngàahn sīk
遺留下無盡記憶 wàih làuh hah mòuh jeuhn gei yīk
仍然願永遠受騙 yìhng yìhn yuhn wíhng yúhn sauh pin
永遠情話綿綿 wíhng yúhn chìhng wah mìhn mìhn
每晚黑留在身邊 múih máahn hāk làuh joih sān bīn
仍然願永遠受騙 yìhng yìhn yuhn wíhng yúhn sauh pin
永遠讓甜蜜留存 wíhng yúhn yeuhng tìhm maht làuh chyùhn
究竟是誰在變 gau gíng sih sèuih joih bin
日夜流淚仍在上演 yaht yeh làuh leuih yìhng joih seuhng yín
算了是我愛聽謊言 syun líuh sih ngóh oi ting fōng yìhn
或者講多一遍 waahk jé góng dō yāt pin
能將傷心痛苦減半 nàhng jēung sēung sām tung fú gáam bun
現在明日還是昨天 yihn joih mìhng yaht wàahn sih johk tīn
愛已逝去 更加痴纏 oi yíh saih heui  gang gā chī chìhn
讓我的滿面回憶 yeuhng ngóh dīk múhn mihn wùih yīk
在我心無盡壓迫 joih ngóh sām mòuh jeuhn aat bīk
仍然願永遠受騙 yìhng yìhn yuhn wíhng yúhn sauh pin
永遠情話綿綿 wíhng yúhn chìhng wah mìhn mìhn
每晚黑留在身邊 múih máahn hāk làuh joih sān bīn
仍然願永遠受騙 yìhng yìhn yuhn wíhng yúhn sauh pin
永遠讓甜蜜留存 wíhng yúhn yeuhng tìhm maht làuh chyùhn
究竟是誰在變 gau gíng sih sèuih joih bin
仍然願永遠受騙 yìhng yìhn yuhn wíhng yúhn sauh pin
永遠情話綿綿 wíhng yúhn chìhng wah mìhn mìhn
每晚黑留在身邊 múih máahn hāk làuh joih sān bīn
仍然願永遠受騙 yìhng yìhn yuhn wíhng yúhn sauh pin
永遠讓甜蜜留存 wíhng yúhn yeuhng tìhm maht làuh chyùhn
究竟是誰在變 gau gíng sih sèuih joih bin

About This Song

Song Title 愛聽謊言 (oi ting fōng yìhn)
Meaning Like listening to lies
Release
Music Vincent Liang
Lyrics Jolland Chan
Arrangement Tony A
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Just Like Your Tenderness (恰似你的溫柔, performed by Pan An-bang)