However That Day (無奈那天) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
假使有天過去能再現 gá sí yáuh tīn gwo heui nàhng joi yihn
重頭停留在某一節 chùhng tàuh tìhng làuh joih máuh yāt jit
但願能彌補你決別那段 daahn yuhn nàhng nèih bóu néih kyut biht náh dyuhn
對你痛哭多一遍 deui néih tung hūk dō yāt pin
多一次纏綿 dō yāt chi chìhn mìhn
令你發現我在戰抖 lihng néih faat yihn ngóh joih jin dáu
如求你可憐 yùh kàuh néih hó lìhn
拖到目前 tō dou muhk chìhn
無奈我那天一個轉身 mòuh noih ngóh náh tīn yāt go jyun sān
不哭泣不乞討 bāt hūk yāp bāt hāt tóu
張望著寂寞長路 jēung mohng jeuk jihk mohk chèuhng louh
或會比當天更好 waahk wuih béi dōng tīn gāng hóu
無奈這天方知你最好 mòuh noih jéh tīn fōng jī néih jeui hóu
因始終得不到 yān chí jūng dāk bāt dóu
若日後又重遇 yeuhk yaht hauh yauh chùhng yuh
定對你更好 dihng deui néih gang hóu
即使這天再暢談往事 jīk sí jéh tīn joi cheung tàahm wóhng sih
仍然難明白我心意 yìhng yìhn nàahn mìhng baahk ngóh sām yi
但願能彌補趁你還注視 daahn yuhn nàhng nèih bóu chan néih wàahn jyu sih
要你再講多一次 yiu néih joi góng dō yāt chi
多一句諾言 dō yāt geui nohk yìhn
令你告別以後某天 lihng néih gou biht yíh hauh máuh tīn
和情侶癡纏 wòh chìhng léuih chī chìhn
不太自然 bāt taai jih yìhn
無奈我那天一個轉身 mòuh noih ngóh náh tīn yāt go jyun sān
不哭泣不乞討 bāt hūk yāp bāt hāt tóu
張望著寂寞長路 jēung mohng jeuk jihk mohk chèuhng louh
或會比當天更好 waahk wuih béi dōng tīn gāng hóu
無奈這天方知你最好 mòuh noih jéh tīn fōng jī néih jeui hóu
因始終得不到 yān chí jūng dāk bāt dóu
若日後又重遇 yeuhk yaht hauh yauh chùhng yuh
定對你更好 dihng deui néih gang hóu
無奈我那天一個轉身 mòuh noih ngóh náh tīn yāt go jyun sān
不哭泣不乞討 bāt hūk yāp bāt hāt tóu
張望著寂寞長路 jēung mohng jeuk jihk mohk chèuhng louh
或會比當天更好 waahk wuih béi dōng tīn gāng hóu
無奈這天方知你最好 mòuh noih jéh tīn fōng jī néih jeui hóu
因始終得不到 yān chí jūng dāk bāt dóu
若日後又重遇 yeuhk yaht hauh yauh chùhng yuh
定對你更好 dihng deui néih gang hóu
無奈我那天一個轉身 mòuh noih ngóh náh tīn yāt go jyun sān
不哭泣不乞討 bāt hūk yāp bāt hāt tóu
張望著寂寞長路 jēung mohng jeuk jihk mohk chèuhng louh
或會比當天更好 waahk wuih béi dōng tīn gāng hóu
無奈這天方知你最好 mòuh noih jéh tīn fōng jī néih jeui hóu
因始終得不到 yān chí jūng dāk bāt dóu
若日後又重遇 yeuhk yaht hauh yauh chùhng yuh
定對你更好 dihng deui néih gang hóu
無奈我那天一個轉身 mòuh noih ngóh náh tīn yāt go jyun sān
不哭泣不乞討 bāt hūk yāp bāt hāt tóu
張望著寂寞長路 jēung mohng jeuk jihk mohk chèuhng louh

About This Song

Song Title 無奈那天 (mòuh noih náh tīn)
Meaning However that day
Release
Music EPO
Lyrics Lin Xi
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
Japanese Version White Street, Blue Silhouette (白い街 青い影, performed by EPO)