The Unsettled Heart (未平復的心) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
城內似暫停當初的指證 sìhng noih chíh jaahm tìhng dōng chō dīk jí jing
人們像再度平靜 yàhn mùhn jeuhng joi douh pìhng jihng
流淚與熱誠 高呼跟響應 làuh leuih yúh yiht sìhng  gōu fū gān héung ying
遺忘後似漸平靜 wàih mòhng hauh chíh jihm pìhng jihng
但昨日的記憶沖不去 daahn johk yaht dīk gei yīk chūng bāt heui
沒有在暴雨中粉碎 muht yáuh joih bouh yúh jūng fán seui
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
我理想不破碎
理智絕未沉睡
ngóh léih séung bāt po seui
léih ji jyuht meih chàhm seuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
我也不想向後退
那熾熱汗和淚
ngóh yáh bāt séung heung hauh teui
náh chi yiht hohn wòh leuih
永未減退 盼望這裡 wíhng meih gáam teui  paan mohng jéh léuih
人們如舊暢聚 yàhn mùhn yùh gauh cheung jeuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
縱有風霜冷對
我縱是極疲累
jung yáuh fūng sēung láahng deui
ngóh jung sih gihk pèih leuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
縱有險阻要面對
我縱是在流淚
jung yáuh hím jó yiu mihn deui
ngóh jung sih joih làuh leuih
也未減退 盼望這裡 yáh meih gáam teui  paan mohng jéh léuih
人們埋下畏懼 yàhn mùhn màaih hah wai geuih
全沒有淡忘當天的境況 chyùhn muht yáuh daahm mòhng dōng tīn dīk gíng fong
仍然在暗地回望 yìhng yìhn joih am deih wùih mohng
全沒有淡忘 不管多悽創 chyùhn muht yáuh daahm mòhng  bāt gún dō chāi chong
仍能渡過萬重浪 yìhng nàhng douh gwo maahn chùhng lohng
在昨日呼喊聲多悲壯 joih johk yaht fū haam sīng dō bēi jong
沒有在暴雨中安葬 muht yáuh joih bouh yúh jūng ōn jong
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
我理想不破碎
理智絕未沉睡
ngóh léih séung bāt po seui
léih ji jyuht meih chàhm seuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
我也不想向後退
那熾熱汗和淚
ngóh yáh bāt séung heung hauh teui
náh chi yiht hohn wòh leuih
永未減退 盼望這裡 wíhng meih gáam teui  paan mohng jéh léuih
人們如舊暢聚 yàhn mùhn yùh gauh cheung jeuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
我理想不破碎
理智絕未沉睡
ngóh léih séung bāt po seui
léih ji jyuht meih chàhm seuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
我也不想向後退
那熾熱汗和淚
ngóh yáh bāt séung heung hauh teui
náh chi yiht hohn wòh leuih
永未減退 盼望這裡 wíhng meih gáam teui  paan mohng jéh léuih
人們如舊暢聚 yàhn mùhn yùh gauh cheung jeuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
縱有風霜冷對
我縱是極疲累
jung yáuh fūng sēung láahng deui
ngóh jung sih gihk pèih leuih
暗湧光陰裡 am yúng gwōng yām léuih
縱有險阻要面對
我縱是在流淚
jung yáuh hím jó yiu mihn deui
ngóh jung sih joih làuh leuih
也未減退 盼望這裡 yáh meih gáam teui  paan mohng jéh léuih
人們埋下畏懼 yàhn mùhn màaih hah wai geuih
不再心碎 bāt joi sām seui

About This Song

Song Title 未平復的心 (meih pìhng fuhk dīk sām)
Meaning Unsettled heart
Duet With Paul Wong
Release
Music Jian Da Li
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes