Last Train (尾班車) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
溫馨的一串光陰 wān hīng dīk yāt chyun gwōng yām
已散失了像塵 yíh saan sāt líuh jeuhng chàhn
零碎雨 殘影燈 lìhng seui yúh chàahn yíng dāng
內心傷得更深 noih sām sēung dāk gang sām
過去你說要愛我一生 gwo heui néih syut yiu oi ngóh yāt sāng
你說過懶再找尋 néih syut gwo láahn joi jáau chàhm
你說你彷彿因我生 néih syut néih fóng fāt yān ngóh sāng
這晚我已看透你的心 jéh máahn ngóh yíh hon tau néih dīk sām
你慣了愛上他人 néih gwaan líuh oi seuhng tā yàhn
迷上別人 忘記別人 màih seuhng biht yàhn mòhng gei biht yàhn
然後像沒有發生 yìhn hauh jeuhng muht yáuh faat sāng
Goodbye darling, goodbye my love
坐上尾班車內 joh seuhng méih bāan chē noih
再見了 你不需意外 joi gin líuh néih bāt sēui yi ngoih
再見這愛海 joi gin jéh oi hói
Goodbye darling, goodbye my love
坐上尾班車內 joh seuhng méih bāan chē noih
黎明前隨一串無奈 làih mìhng chìhn chèuih yāt chyun mòuh noih
讓漆黑掩蓋 再不去愛 yeuhng chāt hāk yím koi joi bāt heui oi
溫馨的一串光陰 wān hīng dīk yāt chyun gwōng yām
已散失了像塵 yíh saan sāt líuh jeuhng chàhn
零碎雨 殘影燈 lìhng seui yúh chàahn yíng dāng
內心傷得更深 noih sām sēung dāk gang sām
過去你說要愛我一生 gwo heui néih syut yiu oi ngóh yāt sāng
你說過懶再找尋 néih syut gwo láahn joi jáau chàhm
你說你彷彿因我生 néih syut néih fóng fāt yān ngóh sāng
再見過去 再見你聲音 joi gin gwo heui joi gin néih sīng yām
遠去了 撲撲風塵 yúhn heui líuh pok pok fūng chàhn
沉痛獨行 乘雨夜行 chàhm tung duhk hàhng sìhng yúh yeh hàhng
門外淚沒法強忍 mùhn ngoih leuih muht faat kèuhng yán
Goodbye darling, goodbye my love
坐上尾班車內 joh seuhng méih bāan chē noih
再見了 你不需意外 joi gin líuh néih bāt sēui yi ngoih
再見這愛海 joi gin jéh oi hói
Goodbye darling, goodbye my love
坐上尾班車內 joh seuhng méih bāan chē noih
黎明前隨一串無奈 làih mìhng chìhn chèuih yāt chyun mòuh noih
讓漆黑掩蓋 再不去愛 yeuhng chāt hāk yím koi joi bāt heui oi
Goodbye darling, goodbye my love
坐上尾班車內 joh seuhng méih bāan chē noih
再見了 你不需意外 joi gin líuh néih bāt sēui yi ngoih
再見這愛海 joi gin jéh oi hói
Goodbye darling, goodbye my love
坐上尾班車內 joh seuhng méih bāan chē noih
黎明前隨一串無奈 làih mìhng chìhn chèuih yāt chyun mòuh noih
讓漆黑掩蓋 再不去愛 yeuhng chāt hāk yím koi joi bāt heui oi

About This Song

Song Title 尾班車 (méih bāan chē)
Meaning Last train
Release
Music Shogo Hamada
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes (album version)
Alternative Cantonese Version Recall You Again (又記起你, performed by Elisa Chan)
Japanese Version False Days (いつわりの日々, performed by Shogo Hamada)