Middle Person (中間人) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
抱緊的心窩身軀 póuh gán dīk sām wō sān kēui
都燒傷了未放開 dōu sīu sēung líuh meih fong hōi
祈望你每晚 kèih mohng néih múih máahn
也進入我心內 yáh jeun yahp ngóh sām noih
痛心的他 傷心的他 tung sām dīk tā  sēung sām dīk tā
不顧過去和現在 bāt gu gwo heui wòh yihn joih
仍未放棄我這份熱情 yìhng meih fong hei ngóh jéh fahn yiht chìhng
卻換上悲哀 keuk wuhn séuhng bēi ōi
痛苦的追憶中間 tung fú dīk jēui yīk jūng gāan
一經擁抱未放開 yāt gīng yúng póuh meih fong hōi
誰料兩片愛 sèuih liuh léuhng pin oi
會變做了傷害 wuih bin jouh líuh sēung hoih
割開的心 撕開的心 got hōi dīk sām  sī hōi dīk sām
都已放進魂夢內 dōu yíh fong jeun wàhn muhng noih
無奈要計算決定是誰 mòuh noih yiu gai syun kyut dihng sih sèuih
最後要分開 jeui hauh yiu fān hōi
愛已變了悲哀 oi yíh bin líuh bēi ōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩片愛的希冀 léuhng pin oi dīk hēi kei
盪浮在腦海 dohng fàuh joih nóuh hói
哪個愛得應該 náh go oi dāk yīng gōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩個也愛 léuhng go yáh oi
兩個也不應愛 léuhng go yáh bāt yīng oi
痛苦的追憶中間 tung fú dīk jēui yīk jūng gāan
一經擁抱未放開 yāt gīng yúng póuh meih fong hōi
誰料兩片愛 sèuih liuh léuhng pin oi
會變做了傷害 wuih bin jouh líuh sēung hoih
割開的心 撕開的心 got hōi dīk sām  sī hōi dīk sām
都已放進魂夢內 dōu yíh fong jeun wàhn muhng noih
無奈要計算決定是誰 mòuh noih yiu gai syun kyut dihng sih sèuih
最後要分開 jeui hauh yiu fān hōi
愛已變了悲哀 oi yíh bin líuh bēi ōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩片愛的希冀 léuhng pin oi dīk hēi kei
盪浮在腦海 dohng fàuh joih nóuh hói
哪個愛得應該 náh go oi dāk yīng gōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩個也愛 léuhng go yáh oi
兩個也不應愛 léuhng go yáh bāt yīng oi
愛已變了悲哀 oi yíh bin líuh bēi ōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩片愛的希冀 léuhng pin oi dīk hēi kei
盪浮在腦海 dohng fàuh joih nóuh hói
哪個愛得應該 náh go oi dāk yīng gōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩個也愛 léuhng go yáh oi
兩個也不應愛 léuhng go yáh bāt yīng oi
愛已變了悲哀 oi yíh bin líuh bēi ōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩片愛的希冀 léuhng pin oi dīk hēi kei
盪浮在腦海 dohng fàuh joih nóuh hói
哪個愛得應該 náh go oi dāk yīng gōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩個也愛 léuhng go yáh oi
兩個也不應愛 léuhng go yáh bāt yīng oi
愛已變了悲哀 oi yíh bin líuh bēi ōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi
兩片愛的希冀 léuhng pin oi dīk hēi kei
盪浮在腦海 dohng fàuh joih nóuh hói
哪個愛得應該 náh go oi dāk yīng gōi
哪個要放開 náh go yiu fong hōi

About This Song

Song Title 中間人 (jūng gāan yàhn)
Meaning Middle person
Release
Music
  • Peter Yarrow
  • Phillip Jarrell
Lyrics Poon Wai Yuen
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
English Version Torn Between Two Lovers (performed by Mary MacGregor)