Forget Him (忘記他) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
忘記他 mòhng gei tā
等於忘掉了一切 dáng yū mòhng diuh líuh yāt chai
等於將方和向拋掉 dáng yū jēung fōng wòh heung pāau diuh
遺失了自己 wàih sāt líuh jih géi
忘記他 mòhng gei tā
等於忘盡了歡喜 dáng yū mòhng jeuhn líuh fūn héi
等於將心靈也鎖住 dáng yū jēung sām lìhng yáh só jyuh
同苦痛一起 tùhng fú tung yāt héi
從來只有他 chùhng lòih jí yáuh tā
可以令我欣賞自己 hó yíh lihng ngóh yān séung jih géi
更能讓我去用愛 gang nàhng yeuhng ngóh heui yuhng oi
將一切平凡事變得美麗 jēung yāt chai pìhng fàahn sih bin dāk méih laih
忘記他 mòhng gei tā
怎麼忘記得起 jám mō mòhng gei dāk héi
銘心刻骨來永久記住 míhng sām hāk gwāt lòih wíhng gáu gei jyuh
從此永無盡期 chùhng chí wíhng mòuh jeuhn kèih
忘記他 mòhng gei tā
等於忘盡了歡喜 dáng yū mòhng jeuhn líuh fūn héi
等於將心靈也鎖住 dáng yū jēung sām lìhng yáh só jyuh
同苦痛一起 tùhng fú tung yāt héi
從來只有他 chùhng lòih jí yáuh tā
可以令我欣賞自己 hó yíh lihng ngóh yān séung jih géi
更能讓我去用愛 gang nàhng yeuhng ngóh heui yuhng oi
將一切平凡事變得美麗 jēung yāt chai pìhng fàahn sih bin dāk méih laih
忘記他 mòhng gei tā
怎麼忘記得起 jám mō mòhng gei dāk héi
銘心刻骨來永久記住 míhng sām hāk gwāt lòih wíhng gáu gei jyuh
從此永無盡期 chùhng chí wíhng mòuh jeuhn kèih

About This Song

Song Title 忘記他 (mòhng gei tā)
Meaning Forget him
Release
Music James Wong
Lyrics James Wong
Original Performer Teresa Teng