Rambling Way of Life (漫步人生路) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
在你身邊 joih néih sān bīn
路雖遠 未疲倦 louh sēui yúhn  meih pèih gyuhn
伴你漫行 buhn néih maahn hàhng
一段接一段 yāt dyuhn jip yāt dyuhn
越過高峰 yuht gwo gōu fūng
另一峰卻又見 lihng yāt fūng keuk yauh gin
目標推遠 muhk bīu tēui yúhn
讓理想永遠在前面 yeuhng léih séung wíhng yúhn joih chìhn mihn
路縱崎嶇 louh jung kēi kēui
亦不怕受磨練 yihk bāt pa sauh mòh lihn
願一生中 yuhn yāt sāng jūng
苦痛快樂也體驗 fú tung faai lohk yáh tái yihm
愉快悲哀 yùh faai bēi ōi
在身邊轉又轉 joih sān bīn jyun yauh jyun
風中賞雪 霧裡賞花 fūng jūng séung syut  mouh léuih séung fā
快樂迴旋 faai lohk wùih syùhn
毋用計較 mòuh yuhng gai gaau
快欣賞身邊美麗每一天 faai yān séung sān bīn méih laih múih yāt tīn
還願確信 wàahn yuhn kok seun
美景良辰在腳邊 méih gíng lèuhng sàhn joih geuk bīn
願將歡笑聲 yuhn jēung fūn siu sīng
蓋掩苦痛那一面 koi yím fú tung náh yāt mihn
悲也好 喜也好 bēi yáh hóu  héi yáh hóu
每天找到新發現 múih tīn jáau dóu sān faat yihn
讓疾風吹呀吹 yeuhng jaht fūng chēui a chēui
儘管給我倆考驗 jéun gún kāp ngóh léuhng háau yihm
小雨點 放心灑 síu yúh dím  fong sām sá
早已決心向著前 jóu yíh kyut sām heung jeuk chìhn
路縱崎嶇 louh jung kēi kēui
亦不怕受磨練 yihk bāt pa sauh mòh lihn
願一生中 yuhn yāt sāng jūng
苦痛快樂也體驗 fú tung faai lohk yáh tái yihm
愉快悲哀 yùh faai bēi ōi
在身邊轉又轉 joih sān bīn jyun yauh jyun
風中賞雪 霧裡賞花 fūng jūng séung syut  mouh léuih séung fā
快樂迴旋 faai lohk wùih syùhn
毋用計較 mòuh yuhng gai gaau
快欣賞身邊美麗每一天 faai yān séung sān bīn méih laih múih yāt tīn
還願確信 wàahn yuhn kok seun
美景良辰在腳邊 méih gíng lèuhng sàhn joih geuk bīn
願將歡笑聲 yuhn jēung fūn siu sīng
蓋掩苦痛那一面 koi yím fú tung náh yāt mihn
悲也好 喜也好 bēi yáh hóu  héi yáh hóu
每天找到新發現 múih tīn jáau dóu sān faat yihn
讓疾風吹呀吹 yeuhng jaht fūng chēui a chēui
儘管給我倆考驗 jéun gún kāp ngóh léuhng háau yihm
小雨點 放心灑 síu yúh dím  fong sām sá
早已決心向著前 jóu yíh kyut sām heung jeuk chìhn

About This Song

Song Title 漫步人生路 (maahn bouh yàhn sāng louh)
Meaning Rambling way of life
Release
Music Miyuki Nakajima
Lyrics Kwok-Kong Cheng
Original Performer Teresa Teng
Japanese Version Lonely Heart (ひとり上手, performed by Miyuki Nakajima)